Skip to main content

MALTEPE EĞİTİM KÜLTÜR İLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

MADDE 1 – Derneğin Adı: “Maltepe Eğitim Kültür İlim Derneği” dir.

Derneğin kısa adı: “ MEKİM” dir.

Derneğin merkezi, İSTANBUL’ dur. Şubesi açılmayacaktır.

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

MADDE 2 – Dernek, Türk Milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğüne, ülkenin bölünmezliği, Cumhuriyet ve demokrasiye gönülden bağlı bir toplumun oluşumuna yardımcı olmak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerinin, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkelerinin gelişimine katkıda bulunmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, sosyal, eğitim ve kültür faaliyetleriyle tüm insanlığa yardım ve hizmet etmek, yurt içinde, yurt dışında, nerede olursa olsun, olağan ve olağanüstü zamanlarda; deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, Kamu yararına hayır işleri yaparak insanların ilmî, ahlâkî, dinî, sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişimlerine yardımcı olarak sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak, bilim ve bilişimle ilgili her türlü çalışma ve faaliyetin, toplumun manevi gelişmesine destek verecek şekilde düzenlenmesi için, ulusal ve uluslararası sahada faaliyetlerde bulunmak, aile ve aile fertlerinin örf ve adetlerinin öğrenilmesine ve uygulanmasına, kişilerin bilimsel ve kültürel olarak ilerlemesine katkı sağlayacak çalışmalar yapar, bu konulardaki altyapının oluşturulabilmesine yardımcı olmak için, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri yapar, talebe ve gençlerimizin eğitim ve kültür seviyesi başta olmak üzere, ülkemizde yaşayan insanımızın her sahada gelişimine, onlar arasındaki sosyal yardımlaşma, gönüllülük, karşılıksız yardım ve dayanışmayı geliştirmek alanlarında sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 • Amaçları doğrultusunda, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Amaçları doğrultusunda, televizyon, radyodan faydalanmak ve yayın yapmak, İnternet web siteleri oluşturmak, halka açık kütüphane vb. kültürel müesseseler açmak ve işletmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için, bilişim ve ilgili konular başta olmak üzere, gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gerçek ve sanal ortamda, İslamiyet’le ilgili soru-cevap, görsel her çeşit yayın ile gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınaî işletmeler  kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal, misafirhane, pansiyon vb. sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • Her türlü eğitim ve öğretim kurumu inşa etmek, yabancı dil, üniversiteye hazırlık ve mesleki kurslar açmak, idare etmek, etüt merkezleri açmak ve işletmek,
 • Yurt içinden veya yurt dışından, her derecede eğitim gören başarılı veya ihtiyaç sahibi öğrenciler için imkânlar hazırlamak, karşılıksız burslar veya eğitim yardımları vermek her türlü ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Açıköğretim Fakültesi, Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Programı, Açık Lise ve Açık Ortaöğretim öğrencileri başta olmak üzere başarılı ve muhtaç öğrenciler için, yurtlar, barınma evleri ile etüt merkezleri temin etmek, onlara yeme-içme ve barınma imkânı sağlamak, bu mekânlarda seminer tarzında kurslar vermek,
 • Yurt, kurs, okuma salonu, kütüphane, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, gençlik merkezi, kültür merkezi ve benzeri yerler tesis edip açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek veya bu alanlarda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara derneğin amacı doğrultusunda destek sağlamak,
 • Sosyal, eğitim, gelişim, rehberlik vb. konularda danışmanlık faaliyetleri yürütmek,
 • Ailelerin, çocukları ile ilgili iletişiminde dikkat etmesi gereken, sevgi dili, hareket dili ve diğer konular ile aile içi iletişiminde öfke, duygu, hoşgörü, duygudaşlık, disiplin gibi konularda çalışmalar yapmak ve çocukların yetiştirilmesi hususunda ailelerin eğitimine yardımcı olmak,
 • Ailelerin muhafazası konularında, mevcut ve müstakbel anne ve babanın, eğitim ve öğretimi için gerekli kurs ve seminer düzenlemek, eğitim-öğretim müesseseleri açmak, toplum ve aile dayanışma merkezi, aile danışma ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı hizmet merkezi kurmak ve işletmek,
 • Aile ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmasını sağlamak, aile fertlerine yönelik, aile içi beslenme ve mutfak kültürünün geliştirilmesi ile konutun ve çevrenin önemi ile ilgili eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmak,
 • Teknolojinin aile üzerindeki etkileri ile ilgili eğitici ve öğretici çalışmalarda bulunmak. Milli ve manevi değerlerin korunması (dini, örfi, ahlaki) amaçlı seminer, kurs ve her türlü koruyucu-geliştirici, eğitim-öğretim faaliyetleri düzenlemek,
 • Korumaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocukları topluma kazandırmak için Çocuk köyü, Çocuk evi, Çocuk ve Gençlik merkezi, sevgi evi, özel çocuk yuvası, anaokulu, yurt, pansiyon, bakım merkezi, gündüz bakımevi, okul, kurs, kişisel gelişim, meslek edindirme eğitim merkezi, korunma ve bakım rehabilitasyon merkezi, bakım ve rehabilitasyon merkezi rehberlik ve benzeri tesisler açmak ve işletmek, bu müesseseleri açan ve işleten kişi ve kurumlardan her türlü yardım ve destek almak ve destek vermek,
 • Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocuklar ve onların bakım ve eğitimleri konusunda nitelikli eleman yetiştirmek için eğitim merkezleri açmak,
 • Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocuklar için koruyucu aile bulunmasına yardımcı olmak,
 • Ailelerin korunmaya muhtaç ve yetim çocukların problemlerine yardımcı olmalarına yönelik proje ve programlar yapmak ve uygulamak,
 • Gönüllü kişi, aile, tüzel kişilerle çocuk evleri, sevgi evleri, çocuk yuvası ve yetiştirme yurtları arasında irtibatı sağlamak,
 • Yetiştirme yurtlarından çıkan gençleri topluma kazandırmak ve uyum sağlamaları için rehberlik hizmetleri sunmak, istihdamlarına yardımcı olmak,
 • Özürlü, felçli çocuklara hizmet vermek ve rehabilitasyon merkezleri açmak,
 • Amaçları doğrultusunda, kamu, özel ve gönüllü kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, insan gücü desteği sağlamak, ayni ve nakdi yardım sağlamak, yardım almak ve yardımda bulunmak,
 • Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve benzeri hizmetleri yürüten kamu, özel ve gönüllü bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, projeler yapmak ve uygulamak,
 • 18 yaşını tamamlayarak yetiştirme yurtlarından ayrılan çocukların barınmalarına, iş ve meslek sahibi olmalarına, evlenmelerine ve ev kurmalarına yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmak,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla kermesler düzenlemek, kooperatifler, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, yönetmek ve işletmek,
 • Aile ortamından kopmuş sokaklarda yaşayan, sorunlu, maddi manevi yardıma muhtaç olup kötü koşullarda çalıştırılan, istismara uğrayan, evini terk etmiş, yetim kalmış,  kanunla ihtilafa düşmüş, madde (tiner, esrar, eroin, alkol vb.) bağımlısı olan çocuk ve gençleri, tutuklu ve hükümlüleri topluma ve ailelerine kazandırılmaları ile ilgili eğitim ve kültürel çalışmalar ve projeler yapmak ve uygulamak, bu kapsamda çalışan Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak projeler yönetmek,
 • Ülkemizdeki tüm gerçek ve tüzel kişilerin, bilişim teknolojilerini verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamak. Halkın bilişim yönünde bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kamuya açık eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
 • Bilgi toplumunun oluşturulmasına katkı sağlanması, bilişim sektörü ile ilgili toplumsal gelişmelerde kamuoyunu ilgilendiren konularda görüş ve öneriler geliştirilmesi; Bilişim alanındaki yeniliklerin üyelere aktarılması ve nitelikli personel yetiştirilmesi amacı ile eğitim programları, seminer ve diğer eğitici faaliyetler organize etmek,
 • Teknik ve bilimsel danışmanlık ile teknik ve ilmi yayın yapmak, raporlar hazırlamak veya hazırlatmak, bilgi alış-verişi ve işbirliği imkânlarını araştırmak, bilgi, bilgi işlem, bilgi sistemi, bilgi iletişimi ve benzeri ilgili konulardaki yöntem ve tekniklerinin tanınmasına yardımcı olmak,
 • Gelir temini için üye aidatı, ayni ve nakdi bağış, amaçları doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışı, kurban hissesi, kurban eti ve gıda yardımlarını kabul etmek, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapmak, 2860 sayılı kanun çerçevesinde yardım toplamak. Bunları depolamak ve uygun şartlarda muhafaza ederek yardıma muhtaç insanlara dağıtımını yapmak, bu maksatla gıda bankacılığı yapmak, bu tür faaliyetler düzenleyen kurum ve kuruluşlara destek olarak temin ettiği gelirleri amacı doğrultusunda kullanmak.
 • Marketler, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve şahıslardan yapılacak olan her miktardaki dayanıklı ve dayanıksız gıda maddelerinin değerlendirilmesi, korunması ve amaca uygun şekilde muhafaza edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere gıda bankacılığı yapmak.
 • Dernek gaye ve faaliyetlerini daha sağlıklı, daha süratli ve uzman kadrolar tarafından yerine getirilmesinde dernek yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere ihtisas komisyonları ve birimleri kurmak, bu birimlerde çalışacak kimseler için eleman, başkan, sorumlu vb. adlar altında kadroları ihdas etmek ve bu kadrolara tayinler yapmak.
 • Dinî ve millî veya sair gün ve gecelerde anma, kutlama, tanıtma, eğlence, dinî musiki ve benzeri programlar düzenlemek.
 • Toplumda haklı bir yer edinmiş ilim, kültür, sanat, maneviyat, çevre ve sosyal ve benzeri alanlarda hizmet etmiş, eser vermiş, çalışma yapmış kişilerle ilgili anma toplantıları, konulu ödül ve yarışma programları ve organizasyonlar yapmak.
 • Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış veya sokakta yaşayan her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye etmek ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapmak. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurmak, işletmek ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak,
 • Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirmek, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak.
  Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırmak. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurmak veya kuranlara yardımda bulunmak. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapmak. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak ve hizmet satın almak. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunmak. Tüm engellilerle ilgili bakım, rehabilitasyon, eğitim ve barınma merkezleri kurmak, kuranlara her türlü yardımda bulunmak, ortak çalışmalar yapmak. Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlamak,
 • Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan, vesair her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlamak ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapmak,
 • Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılamak; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunmak,
 • İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vesaire yardımlar yapmak,
 • Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi ve yaşanabilir hâle getirilmesi için faaliyetler ve bilimsel araştırmalar yapmak ve yapanlara destek olmak.
 • Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslararası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunmak. Ulusal ve uluslararası ilmi toplantı ve konferanslar tertiplemek, kongre ve konferanslara katılmak, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırmak, raporlar hazırlatmak, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunmak. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek.
 • Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunmak, bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden, milli ve manevi değerlere uygun basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapmak veya yaptırmak. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, tv filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapmak veya yaptırmak. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda İnternet ortamından istifade etmek. Dernek adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi vs. benzeri yayınlar çıkarmak,
 • Yurt içinde ve Yurt dışında, yol, köprü, çeşme, su şebekesi, su kuyusu, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane, türbe vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.
 • Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili yukarıda bahsi geçmeyen ancak dernek kuruluş amacı ve çalışma konuları içinde yer alacak, dernek kuruluş sonrası yayımlanacak yeni Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde her türlü sosyal faaliyetleri T.C. Anayasa ve Kanunlar çerçevesinde ilgili Bakanlıklardan veya Yerel Yönetimlerden izinler alınarak yürütebilir. Yine yurt içi ve Yurt dışından gelebilecek yukarıda belirtilmeyen çalışma konuları ve sosyal faaliyetler konusunda ilgili mercilerin oluru alınmak koşulu ile faaliyette bulunabilir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

MADDE 3 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

MADDE 4 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 5 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

MADDE 6 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul

2-Yönetim kurulu

3-Denetim kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

MADDE 7 – Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içeresinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek veya sms gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 8 – Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.  Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 9 – Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1) Dernek organlarının seçilmesi

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

5) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

6) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması

7) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

8) Derneğin Federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

10) Derneğin Vakıf kurması

11) Derneğin fesih edilmesi

12) Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması

13) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 10 – Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, sekreter ve saymanı belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak.
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 11 – Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

MADDE 12 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aylık olarak ta 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.

8- Derneğe diğer dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarından yapılan aynî ve nakdî yardımlarla, diğer dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşları ile yapılan protokollerle deruhte edilen faaliyet ve hizmetlerle hâsıl olan gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

MADDE 13 – Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin maliye Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen miktarı aşması durumunda, bilanço esasına göre defter tutulacaktır.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

MADDE 14 – Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

MADDE 15 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

MADDE 16 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

MADDE 17 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri 

MADDE 18 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

MADDE 19 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

MADDE 20 – Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Maltepe Eğitim Kültür ve İlim Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

MADDE 21 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 21 (Yirmidir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.